วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ก้าวทันเทคโนโลยี อนาคตก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล

ความก้าวหน้าของโลกด้านเทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะโทรคมนาคม ทำให้เกิดนวัตกรรมเกี่ยวกับการศึกษาขึ้นจำนวนมาก และ แพร่หลายอย่างรวดเร็วดังจะนำเสนอดังต่อไปนี้
1. โทรศัพท์เพื่อการศึกษา เช่น การใช้โทรศัพท์เพื่อการสอนแบบบรรยาย การใช้โทรศัพท์เพื่อเสนอการสอน หรือ บทเรียนที่ได้
บันทึกเสียงไว้ล่วงหน้า การใช้โทรศัพท์ ภาพ
2. โทรประชุมเพื่อการศึกษา
- Audio teleconforence เป็นแบบที่ผู้ประชุมพูดคุยติดต่อกันด้วยเสียง โดยไม่เห็นหน้ากัน
- Vedio teleconforence เป็นแบบที่ผู้ประชุมต่างฝ่ายจะได้เห็นหน้า และได้ยินเสียงของผู้สนทนาด้วย
3. ดาวเทียมเพื่อการศึกษา เป็นการส่งข่าวสารความรู้ หรือ รายการเพื่อการสอนไปยังผู้ที่อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นกันดารที่ยากแก่

การคมนาคมติดต่อ
4. คอมพิวเตอร์การศึกษา คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานในทุกด้าน ในด้านการเรียนการสอน ได้มีการนำ
คอมพิวเตอร์มาใช้อย่างกว้างขวาง ได้แก่
- การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอน (CMI)
- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
- อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริการอินเตอร์เน็ตที่สำคัญ ได้แก่
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail)
- กลุ่มข่าว (News group)
- บริการใช้โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น (remote login trough Telnet)
- บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP)
- โกเฟอร์ (gopher)
- เวิลด์ไวเว็บ (world wide web-www)
- เกมคอมพิวเตอร์ (MUD)
- ห้องเรียนเสมือนจริง (virtual classroom)

เทคโนโลยีขั้นสูง ได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2535 ในปัจจุบันการให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างกว้างขวางทั้งในสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน อย่างไรก็ตาม การรับนวัตกรรมดังกล่าว ยังเป็นไปไม่ทั่วถึง ผู้ที่มีฐานะเศรษฐกิจต่ำ และโรงเรียนจำนวนมากในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในเขตทุรกันดารยังไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งยังขาดความรู้และทักษะที่เพียงพอในการใช้

ไม่มีความคิดเห็น: